Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A1 Zjednodušenie podnikania

Predbežné záväzné stanovisko

Aby si podnikateľ mohol vopred na každom úrade overiť, či je jeho aktivita v súlade so zákonom

viac >

A2 Zjednodušenie podnikania

Alternatívy pri účelových finančných rezervách a zábezpekách

Aby poctiví podnikatelia mohli finančné rezervy nahradiť lacnejšími možnosťami, napríklad bankovou zárukou

viac >

A3 Zjednodušenie podnikania

Skrátenie lehoty na uznávanie kvalifikácie osôb z krajín EÚ

Aby úrady posúdili odbornosť pri vydávaní koncesie za 30 dní namiesto 5 mesiacov

viac >

A4 Zjednodušenie podnikania

Zúženie okruhu subjektov pre zbytočné smernice o legalizácií príjmov

Aby desiatky tisíc malých firiem nemuseli spracúvať zbytočné smernice pod hrozbou neprimerane vysokých pokút

viac >

A5 Zjednodušenie podnikania

Doklady dostupné medzi úradmi

Aby jeden úrad nemohol žiadať dokument, ktorý už má iný štátny úrad

viac >

A6 Zjednodušenie podnikania

Zavedenie autorskej licencie "Creative Commons"

Aby autori mohli umožniť používať svoje dielo v čo najširšej miere

viac >

A7 Zjednodušenie podnikania

Zjednotenie požiadaviek pre kontrolórov hasiacich prístrojov

Aby pre oprávnenie kontroly hasiacich prístrojov stačila jednotná kvalifikácia

viac >

A8 Zjednodušenie podnikania

Systém označovania slovenských výrobkov

Aby spotrebitelia jednoducho rozoznali skutočne slovenské výrobky

viac >

A9 Zjednodušenie podnikania

Zvýšenie hranice na povinné audity

Aby malé firmy nemuseli platiť za biznis audítorských spoločností

viac >

A10 Zjednodušenie podnikania

Účtovná závierka len raz

Aby firmy nemuseli predkladať účtovnú závierku duplicitne rôznym úradom

viac >

A11 Zjednodušenie podnikania

Rýchlejšie konanie registrového súdu

Aby navrhovateľ pri odmietnutí zápisu skutočností do OR nemusel zbytočne dlho čakať, kým sa dozvie o tejto skutočnosti.

viac >

A12 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie povinnosti uchovávať cenovú evidenciu

Aby podnikateľov štát nešikanoval s cenovými kalkuláciami ako za socializmu

viac >

A13 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie nadbytočných smerníc pri vyhradených technických zariadeniach skupiny A

Aby prevádzkové predpisy mohla nahradiť sprievodná technická dokumentácia

viac >

A14 Zjednodušenie podnikania

Zvýšenie hranice na dohľad nad ochranou osobných údajov

Menej byrokracie pre najmenšie firmy

viac >

A15 Zjednodušenie podnikania

Zrušiť poplatky za lampový olej či grilovanie

Aby sa núdzové zásoby ropy financovali len zo súvisiacich produktov

viac >

A16 Zjednodušenie podnikania

Odporujúce si zákony pre bezpečnostné služby

Aby SBS neboli pokutované za zamestnávanie handikepovaných

viac >

A17 Zjednodušenie podnikania

Preškolenie vodičov v rámci BOZP

Aby zamestnanec s vodičským preukazom nemusel absolvovať zbytočné školenia

viac >

A18 Zjednodušenie podnikania

Zjednotenie sadzieb poplatkov za kópie listín

Aby sa za rovnakú kópiu platilo na každom úrade rovnako

viac >

A19 Zjednodušenie podnikania

Duplicitné hlásenia zdravotným poisťovniam

Aby finančná správa informovala o odklade na podanie daňového priznania

viac >

A20 Zjednodušenie podnikania

Nezmyselné štatistiky o nákladnej doprave

Aby údaje o preprave posielali len podniky, pre ktoré sú dôležité

viac >

A21 Zjednodušenie podnikania

Predĺženie termínu predkladania štatistických výkazov

Aby krkolomné termíny nestrpčovali podnikateľom život

viac >

A22 Zjednodušenie podnikania

Duplicitné a zbytočné hlásenia

Aby daňový úrad nežiadal rovnaké údaje viackrát

viac >

A23 Zjednodušenie podnikania

Registrácia DPH pri službách v rámci EÚ

Aby existovala hranica pre povinnú registráciu

viac >

A24 Zjednodušenie podnikania

Odstránenie duplicít pri zasielaní údajov Sociálnej poisťovni

Aby pri skončení práce alebo výplate nemocenskej dávky SP nežiadala údaje znova

viac >

A25 Zjednodušenie podnikania

Automatické zúčtovanie platieb Sociálnej poisťovni

Aby Sociálna poisťovňa vracala preplatky automaticky

viac >

A26 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie remeselných živností

Aby sa odstránila zbytočná a často obchádzaná byrokracia

viac >

A27 Zjednodušenie podnikania

Splnomocnenie na zastupovanie pred daňovým úradom

Aby úrady rešpektovali účinnosť splnomocnenia

viac >

A28 Zjednodušenie podnikania

Hlásenie kúpy a predaja vozidla

Aby sa zrušila zbytočná povinnosť hlásenia v súvislosti s vozidlami na DÚ

viac >

A29 Zjednodušenie podnikania

Opakovaná registrácia zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni

Aby po prerušení zamestnávania nemusela firma posielať ďalšie hlásenia

viac >

A30 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie základného imania s.r.o.

Aby sa zjednodušil vstup do podnikania

viac >

A31 Zjednodušenie podnikania

Registrácia s. r. o. za symbolické euro

Aby sa zjednodušil vstup do podnikania

viac >

A32 Zjednodušenie podnikania

Povinné členstvá v komorách

Aby budúci advokáti nemuseli otročiť 5 rokov

viac >

A33 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie gastrolístkov

Aby namiesto nich mohol zamestnávateľ poskytovať hotovosť

viac >

A34 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie povinnosti rezervného fondu

Aby podnikatelia mali o jednu administratívnu povinnosť menej

viac >

B1 Služby poskytované štátom

Kompletná registrácia na jednom mieste

Aby pri založení firmy stačilo navštíviť jedno okienko

viac >

B2 Služby poskytované štátom

Registrácia firiem u notárov

Aby pre každú zmenu alebo vznik firmy nebolo treba chodiť do krajského mesta

viac >

B3 Služby poskytované štátom

Výpisy v Infokioskoch

Aby pre úradne platné potvrdenia nebolo treba chodiť ďaleko

viac >

B4 Služby poskytované štátom

„Internet banking“ s úradmi

Aby na elektronickú komunikáciu nebol potrebný len zaručený elektronický podpis

viac >

B5 Služby poskytované štátom

Budovanie proklientskej kultúry

Aby sa úradníci stali naozaj poskytovateľmi služieb

viac >

B6 Služby poskytované štátom

Deň dlhých otváracích hodín úradov

Aby sa na úradoch dali vybaviť veci aj mimo bežnej pracovnej doby

viac >

B7 Služby poskytované štátom

Obnovenie a rozšírenie Hospodárskeho registra

Aby firmy našli všetky prístupné údaje o partneroch na jednom mieste

viac >

B8 Služby poskytované štátom

Elektronické podávanie patentov

Aby sa patentový proces zjednodušil

viac >

B9 Služby poskytované štátom

Vzory zakladajúcich listín a zmlúv pre a.s. a s.r.o.

Aby sa zredukovala byrokracia a znížila chybovosť

viac >

B10 Služby poskytované štátom

Elektronické výpisy z registrov

Aby sa i potvrdenia na právne účely dali vybaviť cez internet

viac >

C1 Fungovanie štátu

Predbežné pripomienkové konanie

Aby vláda podrobne analyzovala dopady na podnikateľské prostredie

viac >

C2 Fungovanie štátu

Žiadne hotovostné stimuly

Aby vláda nezvýhodňovala vybraných investorov cashovou podporou

viac >

C3 Fungovanie štátu

Daňové úľavy v najchudobnejších okresoch

Aby ich poskytnutie bolo transparentné a jasné

viac >

C4 Fungovanie štátu

Medzirezortné pripomienkovanie

Aby sa vláda nevyhýbala odborným pripomienkam

viac >

C5 Fungovanie štátu

Uzákonenie legislatívnych pravidiel vlády

Aby legislatívne pravidlá nebolo možné obchádzať

viac >

C6 Fungovanie štátu

Podrobné analýzy vplyvov

Aby sa vláda podrobne zaoberala zákonmi s vplyvom na podnikanie

viac >

C7 Fungovanie štátu

Zákaz "prílepkových noviel" zákonov

Aby sa novely zákonov nevyužívali na schválenie vecne nesúvisiacich zmien

viac >

C8 Fungovanie štátu

Poslanecké návrhy vo výboroch parlamentu

Aby boli aj návrhy poslancov podrobené diskusii

viac >

C9 Fungovanie štátu

Zlúčiť obchodný a živnostenský register

Aby podnikatelia nepotrebovali dvojité povolenia

viac >

C10 Fungovanie štátu

Povinné pripomienkovanie podnikateľmi

Aby sa podnikatelia mohli vyjadriť k návrhom zákonov

viac >

C11 Fungovanie štátu

Sankcie napomenutím

Aby podnikateľ nebol pokutovaný hneď pri prvom porušení zákona

viac >

C12 Fungovanie štátu

Zrušiť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

Aby štát neriadil obchodné vzťahy

viac >

C13 Fungovanie štátu

Audit úradných požiadaviek

Aby úradníci kontrolovali len to, čo je naozaj dôležité

viac >

C14 Fungovanie štátu

Podnikateľské inkubátory

Aby tento projekt naozaj pomáhal začínajúcim podnikateľom

viac >

C15 Fungovanie štátu

Jednotný identifikátor podnikateľských subjektov

Aby všetky registre evidovali firmu pod rovnakým číslom

viac >

C16 Fungovanie štátu

Klientske centrá

Aby podnikatelia na úradoch vybavili veci na jednom mieste

viac >

D1 Právna oblasť

Zrušenie zákonu o preukazovaní pôvodu majetku

Aby neúčinný zákon nahradili účinnejšie daňové postihy

viac >

D2 Právna oblasť

Lepší Obchodný zákonník

Aby sa obchodné právo rekodifikovalo a vylepšilo

viac >

D3 Právna oblasť

Jednoznačnosť v podnikateľských predpisoch

Aby sa odstránili rozdiely medzi občianskym a obchodným právom zmluvným

viac >

D4 Právna oblasť

Vyššia zodpovednosti konateľov s. r. o.

Aby sa poctiví podnikatelia netrpeli kvôli špekulantom

viac >

D5 Právna oblasť

Spoločník ručiaci za záväzky s.r.o. z doby jeho spoločníctva

Aby sa zabránilo prepisom firiem na "biele kone"

viac >

D6 Právna oblasť

Zákaz podnikania podvodníkom

Aby podvodníci nemohli vo svojej činnosti pokračovať

viac >

D7 Právna oblasť

Účinnejšie posudzovanie odporu

Aby inštitút platobného rozkazu nebol zbytočný

viac >

D8 Právna oblasť

Poplatok za odpor voči platobnému rozkazu

Aby sa zvýšili náklady neodôvodnených odporov

viac >

D9 Právna oblasť

Precizácia záložného práva k budúcim nehnuteľnostiam

Aby sa ujasnili pravidlá pri založení budúcej nehnuteľnosti

viac >

D10 Právna oblasť

Zákaz prevodu založeného podniku

Aby sa zabránilo podvodom

viac >

D11 Právna oblasť

Záložné právo a zabezpečovací prevod práva

Aby sa nedalo jedno aktívum založiť dvakrát

viac >

D12 Právna oblasť

Eliminácia posúvania agendy medzi súdmi

Aby súdy skutočne rozhodovali

viac >

D13 Právna oblasť

Súdny doručovateľ

Aby sa ťažšie vyhýbalo doručeniu predvolaní a rozhodnutí

viac >

D14 Právna oblasť

Účinnejšie rozhodcovské konanie

Aby sa posilnilo postavenie mimosúdnych dohô

viac >

D15 Právna oblasť

Najneskorší termín začiatku pojednávania

Aby sa súdne spory zbytočne nepredlžovali

viac >

D16 Právna oblasť

Viac taxatívnych lehôt súdov

Aby súdy konali rýchlejšie

viac >

D17 Právna oblasť

Náhradné doručenie platobného rozkazu

Aby bola lepšia vymáhateľnosť platobných rozkazov

viac >

D18 Právna oblasť

Menej predlžovania súdnych konaní

Aby sa nedalo vyhýbať vydávaniu rozsudkov

viac >

D19 Právna oblasť

Čierna listina podnikateľov

Aby sa nedalo vyhýbať vydávaniu rozsudkov

viac >

D20 Právna oblasť

Obmedzenie možnosti vyhýbania sa súdu

Aby sa súdne konania zefektívnili

viac >

E1 Konkurz a reštrukturalizácia

Posilnenie postavenia veriteľov v konkurze

Aby boli ochránené ich pohľadávky

viac >

E2 Konkurz a reštrukturalizácia

Insolvenčný register

Aby boli informácie z konkurzov ľahko dostupné

viac >

E3 Konkurz a reštrukturalizácia

Zníženie poplatku na vyhlásenie konkurzu

Aby dôvodné podania boli lacnejšie

viac >

E4 Konkurz a reštrukturalizácia

Širšia definícia zlého úmyslu

Aby boli veritelia lepšie chránení

viac >

F1 Verejné obstarávanie

Školenie verejných obstarávateľov

Aby mali pravidlá jasný výklad

viac >

F2 Verejné obstarávanie

Centrálny web obstarávaní

Aby sa o všetkých obstáravaniach naozaj vedelo

viac >

F3 Verejné obstarávanie

Kontrola súťažných podkladov na ÚVO

Aby si bolo vopred možné overiť, či je súťaž pripravená férovo

viac >

F4 Verejné obstarávanie

Transparentnosť a nediskriminácia

Aby obstarávatelia, vedeli, čo sa od nich očakáva

viac >

F5 Verejné obstarávanie

Jasné povinnosti osôb pri verejnom obstarávaní

Aby osoby, realizujúce obstarávanie, niesli aj zodpovednosť

viac >

F6 Verejné obstarávanie

Jednoduchšie menšie verejné obstarávania

Aby menšie verejné obstarávania boli rýchlejšie a menej byrokratické

viac >

F7 Verejné obstarávanie

Zverejňovanie metodických usmernení ÚVO

Aby pokyny ÚVO boli jednotné a záväzné

viac >

G1 Dane a verejné financie

Zjednotenie sadzieb DPH

Aby sme znížili sadzby a odstránili výnimky

viac >

G2 Dane a verejné financie

Úprava pokút pri mesačných mzdových prehľadoch

Aby daňové úrady nezneužívali hoc i 1-dňové meškanie na pokutovanie

viac >

G3 Dane a verejné financie

Jednoduchšie odpisovanie nevymožiteľných pohľadávok

Aby štát nevyberal dane aj z neuhradených faktúr

viac >

G4 Dane a verejné financie

Inteligentnejšie kontroly DPH

Aby sa bojovalo proti daňovým únikom bez zvyšovania byrokracie

viac >

G5 Dane a verejné financie

Predvyplnenie daňového priznania a ďalších tlačív k dani z príjmov a k odvodom

Aby sa vyúčtovanie daní z príjmov maximálne zjednodušilo

viac >

G6 Dane a verejné financie

Jednotné kontaktné miesta

Aby sa ich činnosť rozšírila na všetky potrebné úrady

viac >

G7 Dane a verejné financie

Návod na podávanie daňových priznaní k DPH

Aby sa podnikatelia dokázali lepšie orientovať

viac >

G8 Dane a verejné financie

Portál náležitostí k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G9 Dane a verejné financie

Manuál k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Aby sa podnikatelia dokázali lepšie orientovať

viac >

G10 Dane a verejné financie

Portál k spotrebnej dani z liehu

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G11 Dane a verejné financie

Viac elektronickej komunikácie v daňových otázkach

Aby sa podnikateľ s daňovým úradom dohodol cez internet

viac >

G12 Dane a verejné financie

Elektronická komunikácia v spotrebných daniach z energií

Aby sa podnikateľ s daňovým úradom dohodol cez internet

viac >

G13 Dane a verejné financie

Elektronické verzie tlačív s návodom pri daniach z energií

Aby sa tlačivá ľahšie vypĺňali

viac >

G14 Dane a verejné financie

Elektronické hlásenie náležitostí pri spotrebnej dani z vína

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G15 Dane a verejné financie

Elektronické hlásenie náležitostí pri spotrebnej dani z piva

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G16 Dane a verejné financie

Elektronické hlásenie náležitostí pri spotrebnej dani z tabaku

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G17 Dane a verejné financie

Jednorazové odpisovanie majetku

Aby podnikatelia mohli odpisovať majetok podľa skutočných potrieb

viac >

H1 Odvodový bonus

Superhrubá mzda

Aby boli zrejmé celkové náklady práce zamestnávateľa

viac >

H2 Odvodový bonus

Zjednotenie stropov a vymeriavacích základov pre dane a odvody

Aby sa dali jednoducho a prehľadne spočítať

viac >

H3 Odvodový bonus

Jednotné daňovo-odvodové priznanie

Aby sa dane a odvody naozaj zúčtovali na jedinom mieste

viac >

H4 Odvodový bonus

Platba všetkých daní a odvodov jedinému finančnému úradu

Aby stačilo zaplatiť raz

viac >

H5 Odvodový bonus

Ročné zúčtovanie daní a odvodov

Aby všetky preplatky či nedoplatky spočítal finančný úrad hneď a naraz

viac >

H6 Odvodový bonus

Platenie odvodov zo všetkých príjmov

Aby sa neoplatilo obchádzať systém

viac >

H7 Odvodový bonus

Zavedenie základnej sociálnej dávky

Aby mal každý nárok na základný príjem

viac >

H8 Odvodový bonus

Plne solidárny 1. pilier

Aby mal každý istotu základného príjmu v starobe

viac >

I1 Sociálne veci a trh práce

Opakovanie zmlúv na dobu určitú

Aby zamestnávateľ a zamestnanec mohli predlžovať pracovný pomer

viac >

I2 Sociálne veci a trh práce

Dáta o trhu práce na webe

Aby podnikatelia vedeli prispôsobiť svoje očakávania

viac >

I3 Sociálne veci a trh práce

Súkromné firmy v službách v nezamestnanosti

Aby si dlhodobo nezamestnaní mohli nájsť prácu ľahšie

viac >

I4 Sociálne veci a trh práce

Nezávislý hodnotiaci systém opatrení trhu práce

Aby sa dalo rozlíšiť, ktoré opatrenia účinkujú, a ktoré nie

viac >

I5 Sociálne veci a trh práce

Best practices v integrácii nízko-kvalifikovaných

Aby sa aj iné firmy mohli inšpirovať od úspešných

viac >

I6 Sociálne veci a trh práce

Projekt obnovy kultúrneho dedičstva

Aby si v komunálnych aktivitách nezamestnaní obnovili pracovné návyky

viac >

I7 Sociálne veci a trh práce

Zníženie odvodov pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných

Aby mali šancu naspať sa integrovať do pracovného procesu

viac >

I8 Sociálne veci a trh práce

Zjednodušené uznávanie zahraničných dokumentov

Aby sme vedeli ľahšie riešiť nedostatok pracovníkov vo vybraných odvetviach

viac >

I9 Sociálne veci a trh práce

Informácie o sociálnych systémoch v EÚ

Aby sa presun zamestnancov v rámci krajín stal jednoduchším

viac >

I10 Sociálne veci a trh práce

Zákon o extenziách

Aby odbory spolu s najväčšími podnikateľmi nelikvidovali ostatných

viac >

I11 Sociálne veci a trh práce

Rekategorizácia vyhradených technických zariadení

Aby sa pri menej rizikových zariadeniach šetrili náklady pri zachovaní bezpečnosti

viac >

I12 Sociálne veci a trh práce

Procesné postupy Inšpektorátu práce

Aby mali podnikatelia viac právnej istoty pri inšpekciách práce

viac >

I13 Sociálne veci a trh práce

Predvyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Aby sa zmenšila byrokracia

viac >

I14 Sociálne veci a trh práce

Zrušenie povinnosti Akceptačných listov

Aby sa obnovila konkurencia medzi DSS

viac >

I15 Sociálne veci a trh práce

Prepojenie databáz služieb zamestnanosti

Aby sa sflexibilnila evidencia nezamestnaných

viac >

I16 Sociálne veci a trh práce

Úradnícka kámasútra

Aby sa prehodnotila zrozumiteľnosť a skutočná potreba opatrení ochrany pred záťažou v práci

viac >

J1 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Vzdelávanie o reálnom svete

Aby žiaci prichádzali na pracovný trh pripravení na skutočný život

viac >

J2 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Reforma vzdelávania spolu s firmami

Aby firmy mohli ovplyvniť vzdelávanie pre potreby praxe

viac >

J3 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Lokálni zamestnávatelia v príprave osnov

Aby školy v regiónoch pripravovali žiakov pre lokálnu prax

viac >

J4 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Technologické parky pri univerzitách

Aby vysoké školstvo kooperovalo so súkromným sektorom

viac >

J5 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Zdroje Inovačného fondu pre viacerých

Aby sa využili zamrznuté, no účelové fondy Ministerstva hospodárstva

viac >

K1 Fondy európskej únie

Maximum prostriedkov investovať do budovania infraštruktúry

Aby projekty slúžili všetkým, nielen vybraným

viac >

K2 Fondy európskej únie

Dôraz na sledovanie výsledkov, nie výstupov

Aby sa dôsledne monitorovali merateľné ukazovatele

viac >

K3 Fondy európskej únie

Výsledkovo orientované indikátory

Aby sa za fondy EÚ dosahovala skutočná protihodnota

viac >

K4 Fondy európskej únie

Informovanie o dôvodoch neschválenia

Aby žiadatelia poznali skutočné dôvody svojho odmietnutia

viac >

K5 Fondy európskej únie

Menej subjektívneho hodnotenia

Aby hodnotenie projektov bolo čo najviac závislé na kriteriálnom výbere

viac >

K6 Fondy európskej únie

Elektronizácia procesu žiadosti o pridelenie NFP

Aby sa eliminovala byrokracia pri žiadaní príspevku

viac >

K7 Fondy európskej únie

Predfinancovanie projektov

Aby preplácanie výdavkov nespôsobovalo cash-flow problémy podnikom

viac >

K8 Fondy európskej únie

Dve kolá pri investičných projektoch

Aby sa znížili náklady neúspešných žiadateľov

viac >

K9 Fondy európskej únie

Paušálna podpora pri podobných projektoch

Aby bolo prideľovanie jednoduchšie a prehľadnejšie

viac >

K10 Fondy európskej únie

Nižšie sumy projektov

Aby sa podpora dostala k viacerým

viac >

K11 Fondy európskej únie

Inovatívne formy pomoci

Aby prostriedky fondov EÚ mohli slúžiť viacerým

viac >

L1 Stavebníctvo a trh s pôdou

Jednoduchšie stavebné procesy pri menších stavbách

Aby boli menšie, štandardné stavby bez byrokracie

viac >

L2 Stavebníctvo a trh s pôdou

Bez opakovaných vyjadrení inštitúcií

Aby sa niektoré potvrdenia nevyžadovali dvakrát

viac >

L3 Stavebníctvo a trh s pôdou

Presun povinností medzi územným a stavebným konaním

Aby viaceré povolenia stačilo dodať v stavebnom konaní

viac >

L4 Stavebníctvo a trh s pôdou

Úrad musí vydať zoznam dokumentov a subjektov

Aby stavebník vopred vedel, čo ho čaká

viac >

L5 Stavebníctvo a trh s pôdou

Povinnosť úradov dodržiavať lehoty

Aby úrady vydávali potrebné rozhodnutia včas

viac >

L6 Stavebníctvo a trh s pôdou

Povolenie v skrátenej lehote za poplatok

Aby sa dalo rozhodovanie urýchliť

viac >

L7 Stavebníctvo a trh s pôdou

Zverejňovanie cien nehnuteľností

Aby existoval prehľad o vývoji trhu

viac >

L8 Stavebníctvo a trh s pôdou

Kratšie vydávanie územného rozhodnutia

Aby jednoduché stavby mali papiere do 30 dní

viac >

L9 Stavebníctvo a trh s pôdou

Zníženie administratívy povoľovacích konaní stavieb

Aby na menšie stavby nebolo potrebné stavebné konanie

viac >

L10 Stavebníctvo a trh s pôdou

Dokončiť vektorové mapovanie Slovenska

Aby boli údaje presnejšie a prístupnejšie

viac >

M1 Energetika

Posilnenie analytickej kapacity ÚRSO

Aby o regulácii rozhodoval nezávislejší úrad

viac >

M2 Energetika

Benchmarking v regulácii cien

Aby regulácia bola účinná a porovnateľná so zahraničím

viac >

M3 Energetika

Degresívny poplatok za TPS

Aby veľkí spotrebitelia nebankrotovali kvôli cenám energií

viac >

M4 Energetika

Zverejňovanie zasadnutí rady ÚRSO

Aby bola činnosť regulačného úradu transparentná

viac >

M5 Energetika

Minimalizácia odchýlok pri zúčtovaní dodávok energií

Aby presnosť stlačila ceny nadol

viac >

M6 Energetika

Zrušenie Lex SPP

Aby cenové návrhy podliehali nezávislej regulácii, nie politike

viac >