Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Daňové úľavy v najchudobnejších okresoch | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C3Fungovanie štátu

Daňové úľavy v najchudobnejších okresoch

Aby ich poskytnutie bolo transparentné a jasné

Návrh:

Navrhujeme automatické poskytovanie daňových úľav vo vybraných regiónoch s mierou nezamestnanosti nad úrovňou 150 % priemeru Slovenska.

Zdôvodnenie:

Podobne, ako prideľovanie hotovostných investičných stimulov, aj prideľovanie stimulov vo forme daňových úľav vyvoláva vysokú mieru kontroverzie. Na rozdiel od hotovostných stimulov daňové úľavy nevytvárajú priame nároky na štátny rozpočet, a môžu sa na hospodárení vlády prejaviť dokonca pozitívne (v prípade novej investície, ktorá by sa inak neuskutočnila, štát získava najmenej 20 percent z dane zo zisku, plus úsporu na sociálnych dávkach viažucich sa k novovytvoreným pracovným miestam). Napriek tomu však prijímatelia daňovej úľavy získavajú nespravodlivú konkurenčnú výhodu. V nadväznosti na navrhované ukončenie poskytovania hotovostných investičných stimulov navrhujeme prijať vládnu politiku postupného utlmovania poskytovania i daňových úľav. Na druhej strane, v záujme vyššej transparentnosti celého procesu a obmedzenia možností pre vznik korupcie navrhujeme automatické poskytovanie daňových úľav vo vybraných regiónoch s mierou nezamestnanosti nad úrovňou 150 % priemeru Slovenska. Takéto poskytnutie "nárokovateľnej" daňovej úľavy je podmienené nežiadaním inej formy podpory, splnením ostatných podmienok zákona o investičnej pomoci, a vytvorením najmenej 50-tich nových pracovných miest v rámci podniku a jeho skupiny spriaznených podnikov. Nevyhnutnosťou je preukázanie skutočného vlastníctva podniku a ovládaných, resp. ovládajúcich osôb, aby nedochádzalo k presúvaniu pracovných miest z jedného okresu do druhého, ale len k podpore subjektov, ktoré skutočne vytvoria nové pracovné miesta v najchudobnejších regiónoch.