Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zúženie okruhu subjektov pre zbytočné smernice o legalizácií príjmov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A4Zjednodušenie podnikania

Zúženie okruhu subjektov pre zbytočné smernice o legalizácií príjmov

Aby desiatky tisíc malých firiem nemuseli spracúvať zbytočné smernice pod hrozbou neprimerane vysokých pokút

Návrh:

Navrhujeme zúžiť okruh firiem, podliehajúcich povinnosti vypracovať Program vlastnej činnosti, a nahradiť pre ne povinne spracúvanú smernicu metodickým manuálom pre boj proti legalizácii príjmov, ktorý bude zverejnený na webovej stránke portálu verejnej správy a príslušného ministerstva.

Zdôvodnenie:

Podľa § 20 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti musia desiatky tisíc malých a stredných firiem vypracúvať tzv. Programy vlastnej činnosti povinnej osoby - t. j. de facto vnútropodnikové smernice, upravujúce boj proti legalizácii príjmov súvisiacich napríklad s možným financovaním terorizmu. V § 5 tohto zákona je vymedzený príliš široký okruh firiem a inštitúcií, na ktoré sa takáto povinnosť vzťahuje. Patria medzi ne napríklad všetky firmy, ktoré majú v predmete podnikania uvedenú činnosť ekonomických alebo organizačných poradcov. To zahŕňa tisíce malých firiem, často jednoosobových s.r.o., pri ktorých je možnosť reálne takéto smernice využiť, minimálna. Zároveň do tejto skupiny patria všetky firmy, ktoré čo i len raz vykonajú hotovostnú transakciu prevyšujúcu hodnotu 15 tisíc eur (čiže napríklad stačí, ak firma predá alebo kúpi ojazdené auto formou platby v hotovosti). Hroziace sankcie za porušenie tejto byrokratickej povinnosti vypracovať vnútropodnikovú smernicu sú však neprimerane vysoké. Zákon nestanovuje minimálnu hranicu pokuty, maximálna je však v § 33 stanovená na 165.969 eur, pri opakovanom porušení dokonca až 331.939 eur, pričom podľa § 34 hrozí aj odňatie povolenia na podnikateľskú alebo samostatne zárobkovú činnosť. Navyše, v priebehu posledných rokov sa objavilo viacero príkladov účelových kontrol v desiatkach firiem, kde reálne riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti bolo blízke nule, reálny prínos existencie smernice neexistoval, no kontrola bola zameraná práve a výlučne na jej existenciu.