Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Predĺženie termínu predkladania štatistických výkazov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A21Zjednodušenie podnikania

Predĺženie termínu predkladania štatistických výkazov

Aby krkolomné termíny nestrpčovali podnikateľom život

Návrh:

Navrhujeme predĺžiť lehotu na predloženie štvrťročných výkazov podnikateľských subjektov Štatistickému úradu tak, aby poskytla dostatočný časový priestor podnikateľským subjektom, v ideálnom prípade až do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, za ktoré sa údaje zbierajú.

Zdôvodnenie:

Na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní (vyhláška č. 358/2011 Z. z.) požaduje Štatistický úrad SR od vybraných podnikateľov raz štvrťročne výkazy s množstvom údajov, ktoré musia firmy doručiť do 12-teho dňa v mesiaci po skončení štvrťroka. Týka sa to napríklad formuláru P 13-04 - Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch. Odhliadnuc od spochybnenia skutočnej potreby získavaných údajov podnikateľskej činnosti, uvedená 12 dňová lehota vytvára neprimerané administratívne zaťaženie a komplikáciu pre podnikateľov. Dôvodom je nesúlad s ďalšími zákonmi. Napríklad podľa zákona o dani z pridanej hodnoty môžu štvrťroční platitelia DPH vystaviť faktúru za predchádzajúce obdobie až v lehote 15 dní, a daňové priznanie podať až do 25-teho dňa nasledujúceho mesiaca. Vzniká tak nesúlad, ktorý nie je možné zachytiť v požadovanom štatistickom výkaze. Problém je ešte výraznejší pre menšie firmy, ktoré si nechávajú svoje účtovníctvo viesť externe, a nemajú tak okamžitý priamy prístup k jeho výstupom. Samotné nezmyselné ustanovenie tak v konečnom dôsledku sťažuje život aj samotnému Štatistickému úradu, keďže v snahe naplniť svoju povinnosť podnikatelia často skutočné údaje nahrádzajú odhadmi, resp. priamo tipujú "z brucha".