Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie remeselných živností | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A26Zjednodušenie podnikania

Zrušenie remeselných živností

Aby sa odstránila zbytočná a často obchádzaná byrokracia

Návrh:

Navrhujeme úplne zrušiť ustanovenie o remeselných živnostiach a presunúť zoznam týchto živností medzi voľné živnosti. V prípade opodstatneného uznania niektorých remeselných živností za také, pri ktorých je nevyhnutná odborná kvalifikácia (nie však na základe lobizmu rôznych záujmových združení a skupín) je možný ich presun medzi živnosti viazané.

Zdôvodnenie:

Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v § 20 až 22 a v Prílohe 1 ustanovuje zoznam remeselných živností, pre vykonávanie ktorých je nevyhnutné dosiahnutie kvalifikácie (výučný list, a pod.) alebo niekoľkoročná prax v danom odbore. Skúsenosti z praxe preukazujú problematickosť posúdenia profesionálnej náplne pri viacerých činnostiach (napríklad pri výkone práce kaderníčky sú posudzovanie kvality vlasov a úprava vlasov považované za remeselnú živnosť, ale úprava vlasov zapletaním za živnosť bez potreby odbornej kvalifikácie, a podobne). Pri mnohých prevádzkach (kaderník, pedikér, cukrár, mliekar...) je nevyhnutnosť potreby odbornej kvalifikácie vyučením priamo sporná (napr. o čo viac potrebuje pedikér alebo vlasová kozmetička odbornú kvalifikáciu ako napr. účtovník, kde sa pre založenie živnosti nevyžaduje?). Pri ďalších je zasa potreba odbornej kvalifikácie eliminovateľná formou zamestnania osoby s danou kvalifikáciou, a to aj len "pro-forma", napr. na 2 hodiny týždenne. Častokrát sa tiež stáva, že kvalitná a nesporná kvalifikácia zo zahraničia nepostačuje, pretože nespĺňa pri remeselných živnostiach podmienky slovenského zákona (napr. absolvovanie prestížneho a náročného kurzu výroby čokoládových praliniek priamo v Belgicku nestačí pre otvorenie prevádzky s takouto náplňou činnosti, nakoľko sa požaduje absolvovanie učňovskej školy s vyučením za cukrára).