Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Dôraz na sledovanie výsledkov, nie výstupov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K2Fondy európskej únie

Dôraz na sledovanie výsledkov, nie výstupov

Aby sa dôsledne monitorovali merateľné ukazovatele

Návrh:

Navrhujeme kladenie vyššieho dôrazu na merateľné indikátory výsledku a na plnenie príslušných cieľov programov a ich častí, a to tak pri prideľovaní projektov, ako aj pri ich zúčtovávaní.

Zdôvodnenie:

Veľkým problémom čerpania eurofondov na Slovensku je prílišná byrokracia, súvisiaca s čerpaním ich rozpočtov, a slabý dôraz na kontrolu skutočných výsledkov, ktoré sú zmyslom projektov. Častokrát sú tak úspešné projekty problémové, kvôli tomu, že väčší dôraz, než na ich výsledky, sa prikladá napríklad na to, že v jednej položke vyčerpali väčšiu časť rozpočtu, než bola očakávaná, hoci zdroje mohli napríklad ušetriť pri inej položke. Naopak, nezmyselné projekty, ktoré sú skutočným plytvaním, môžu byť nepriestrelné z hľadiska zúčtovania, len preto, že dodržali všetky účtovné a byrokratické postupy, hoci ich výsledok môže byť úplne zbytočný (napr. vzdelávanie sociálne vylúčených skupín bez hygienických návykov na prácu s PC). Problémom je aj nadmerná byrokracia, súvisiaca s vykazovaním využitia finančných prostriedkov. Pri využití pravidiel, povolených smernicami EÚ, je napríklad možné zúčtovávať časti výdavkov na projekty určené na manažment a administráciu paušálom ako % z projektu, bez potreby preukazovania účtovných dokladov. Podobne paušálne je možné zadefinovať percento nákladov projektov, ktoré môže slúžiť na zabezpečenie vnútorného vybavenia budov alebo na kapitálové výdavky pri projektoch rozvoja ľudských zdrojov. Pri schvaľovaní projektov je dôležitejšie sústrediť sa na to, či je výsledok projektu (napr. počet preškolených ľudí s novými zručnosťami) adekvátny k vynaloženej sume, a striktné kontrolovanie tohto výstupu, než k podrobnému dokladovaniu každého eura. Ide teda vlastne o skúmanie efektívnosti využívania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ktoré spočíva v systematickej a analytickej činnosti na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, užitočnosti/dopadu a stability/udržateľnosti,, čo umožňuje realizovať závery o celkových účinkoch programu.