Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Doklady dostupné medzi úradmi | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A5Zjednodušenie podnikania

Doklady dostupné medzi úradmi

Aby jeden úrad nemohol žiadať dokument, ktorý už má iný štátny úrad

Návrh:

Navrhujeme zaviesť a využívať v úradnom styku pravidlo, že ak už niektorý orgán štátnej správy vlastní požadovaný doklad, musí zabezpečiť jeho dostupnosť aj všetkým ostatným úradom. Predpokladom k realizácii tohto opatrenia je prehĺbenie spolupráce medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy a tým odbremenenie podnikateľa od zbytočných administratívnych, časových a finančných nákladov. Napríklad sprístupnenie databázy registrových súdov odbremení podnikateľov dohromady o desiatky tisíc eur, ktoré ročne vynakladajú na správne poplatky (kolky) či úradné overovanie pravosti kópií výpisov.

Zdôvodnenie:

V praxi sa často stáva, že podnikateľ musí na jeden úrad doručiť tlačivo či doklad, ktorým už disponuje iný úrad. Napríklad výpis z obchodného registra(či jeho kópiu) si žiada daňový úrad pri registrácii právnickej osoby pre daň z príjmov, colný úrad pri registrácii predajcov liehu, Sociálna poisťovňa pri registrácii zamestnávateľa, dopravný inšpektorát pri registrácii nového majiteľa auta, Úrad pre verejné obstarávanie pri registrácii do zoznamu obstarávateľov... Aj pri drobnej zmene pritom treba zároveň doručovať tieto nové výpisy všetkým inštitúciám. Podobne je tomu pri mnohých ďalších potvrdeniach o údajoch, ktoré vystavuje sám štát (výpis z registra trestov, potvrdenia o vysporiadaní daňových povinností, o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, atď.). Tieto povinnosti sú byrokratickým šikanovaním podnikateľov a zároveň sú jednoznačným príkladom situácie, keď jeden úradník produkuje papiere, aby zamestnal iného úradníka.