Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Viac taxatívnych lehôt súdov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D16Právna oblasť

Viac taxatívnych lehôt súdov

Aby súdy konali rýchlejšie

Návrh:

Navrhujeme zaviesť taxatívne lehoty súdov, týkajúce sa procesných úkonov aj nad rámec vytýčenia pojednávania (napr. zaslanie výzvy na zaplatenie súdneho poplatku, najdlhšia prípustná lehota na vytýčenie ďalšieho pojednávania, na vypracovanie písomného vyhotovenia rozsudku). V prípade porušenia lehôt sa navrhuje zavedenie obdobného sankčného postihu voči nekonajúcim sudcom, ako pri oneskorenom vytýčení prvého pojednávania.

Zdôvodnenie:

Okrem lehoty pre vytýčenie prvého pojednávania sú jedným z dôvodov neúmerného predlžovania súdnych sporov na Slovensku aj nekonania súdov v rámci ďalších procesných úkonov v obchodnom spore. Predpokladom širšieho uplatňovania pevných lehôt musí byť ich primeranosť a efektívne riadenie súdov, aby nedochádzalo k stavu, že aj poctiví a pracovití sudcovia budú sankcionovaní len preto, že pri vysokom náklade nových vecí objektívne nemohli stíhať všetky lehoty.