Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie Lex SPP | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

M6Energetika

Zrušenie Lex SPP

Aby cenové návrhy podliehali nezávislej regulácii, nie politike

Návrh:

Navrhujeme zrušiť Lex SPP v celom rozsahu.

Zdôvodnenie:

Novelizáciou Obchodného zákonníka a súvisiacich energetických zákonov č. 197/2012, na základe poslaneckého návrhu, sa do slovenského právneho poriadku navrátil tzv. Lex SPP - zákon, ktorý subjektom, podnikajúcim v energetike, prikazuje schváliť všetky cenové návrhy (na zmenu regulovaných cien), pred ich predložením na posúdenie regulačnému úradu, valným zhromaždením. Takýto predpis predstavuje značnú administratívnu záťaž pre podniky s množstvom akcionárov, a znižuje ich schopnosť podávať úplne oprávnené návrhy na zvýšenie ale i zníženie cien v súvislosti s aktuálnym vývojom. Dôvodom predloženia uvedeného návrhu bola výlučne snaha politicky ovplyvňovať a ovládnuť rozhodovanie v podnikoch, kde štát má väčšinu, avšak nie manažérsku kontrolu (SPP, distribučné energetické spoločnosti). Politické ovplyvňovanie nepopulárnych zmien v cenách je však v rozpore tak s európskou legislatívou, ako aj so záujmami slovenskej energetiky, a v konečnom dôsledku naň môžu doplatiť len daňoví poplatníci pri neúspešných súdnych sporoch o náhradu škôd. Regulácia v energetike musí byť nezávislá a bez politických vplyvov.