Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Výpisy v Infokioskoch | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

B3Služby poskytované štátom

Výpisy v Infokioskoch

Aby pre úradne platné potvrdenia nebolo treba chodiť ďaleko

Návrh:

Navrhujme sa preto spustiť projekt infokioskov verejnej správy - sprístupnenia získavania úradných dokumentov použiteľných na právne úkony (napr. výpisov z obchodného registra, potvrdení, a pod.) na miestach bližšie k občanom a podnikateľom bez nutnosti navštíviť úrad.

Zdôvodnenie:

Pre mnohé potvrdenia, použiteľné pre právne účely, je dnes nevyhnutné navštíviť sídla rôznych úradov v krajských alebo okresných mestách. Vybavovanie bez osobnej návštevy sa zasa predlžuje na obdobie mnohých dní, až týždňov. Týka sa to napríklad výpisov z obchodného registra, z registra trestov, listov vlastníctva z katastra, a podobne. Infokiosky (tzv. integrované obslužné miesta - IOM) - môžu byť, vzhľadom na nízke náklady, umiestnené na mnohých miestach s dosahom štátnej správy - v pobočkovej sieti pôšt, na matričných úradoch, na notárskych úradoch, a pod. Všetky tieto siete sú výrazne bližšie k občanom i k podnikateľom, a rádovo zvyšujú dostupnosť služieb štátu. Využitie existujúcich databáz v kombinácií s overením totožnosti pritom umožňuje vydávať potvrdenia, výpisy z registrov, a pod., bez nutnosti komunikovať s úradom a na počkanie. Je nevyhnutná koordinácia inštitúcií a využitie ich existujúcich databáz (napr. obchodný a živnostenský register, potvrdenia o neexistencii podlžností voči zdravotným a sociálnej poisťovni, a pod.). Navrhnutý systém môže dokonca viesť k úspore a rušeniu pobočiek úradov a postupne ich nahrádzať, ak vydávanie takýchto potvrdení tvorí gro ich agendy.