Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Účinnejšie rozhodcovské konanie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D14Právna oblasť

Účinnejšie rozhodcovské konanie

Aby sa posilnilo postavenie mimosúdnych dohô

Návrh:

Navrhujeme posilniť rozhodcovské konanie v obchodných sporoch tak, aby rozhodnutie rozhodcovského súdu, na ktorom sa obe strany vopred dohodli, mohlo byť spochybnené len obdobne, ako rozhodnutie prvostupňového súdu odvolaním. Odvolanie voči rozhodnutiu rozhodcovského súdu by tak smerovalo priamo na súd druhého stupňa, ktorý by prijal záväzný rozsudok.

Zdôvodnenie:

Slovenská legislatíva umožňuje, na základe dohody oboch strán, riešiť vzájomné spory mimosúdne, prostredníctvom mediátorov a rozhodcovských súdov. Tento proces však často vedie len k predlžovaniu konania, nakoľko rozhodovanie rozhodcovského súdu môže ktorákoľvek zo strán spochybniť žalobou na všeobecnom súde - čo vedie de facto k obnoveniu konania pred všeobecným súdom. Realizáciou opatrenia by sa odľahčila práca súdov a zrýchlilo riešenie obchodných sporov.