Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Vyššia zodpovednosti konateľov s. r. o. | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D4Právna oblasť

Vyššia zodpovednosti konateľov s. r. o.

Aby sa poctiví podnikatelia netrpeli kvôli špekulantom

Návrh:

Navrhujeme dôslednejšie vymáhanie zodpovednosti štatutárnych zástupcov za ich konanie v mene obchodnej spoločnosti.

Zdôvodnenie:

Poškodzovanie veriteľov úmyselným konaním štatutárov spoločnosti je na Slovensku pomerne rozšírená. Postihovanie tohto konania je však vzhľadom k náročnému dokazovaniu veľmi zložité. Niektoré z riešení obsahujú opatrenia navrhnuté v časti tohto dokumentu, venovanej konkurzu a reštrukturalizácii. Všeobecným riešením tohto problému však môže byť aj dôslednejšie vymáhanie zodpovednosti konateľov spoločností s ručením obmedzeným, a to napríklad hmotnou zodpovednosťou za záväzky, vzniknuté ich konaním, ak bolo v čase ich vzniku zrejmé, že ich nebude možné naplniť. Ďalším príkladom je dôslednejšie uplatňovanie zásady postihu (výmazu) firiem s negatívnym vlastným imaním (spoločnosti v predĺžení). Možné je i preformulovanie niektorých skutkových podstát trestného zákona tak, aby podvodné konanie konateľov bolo postihované prísnejšie, nielen vzhľadom na úmysel, ale i vzhľadom na nedbanlivosť. Pri hľadaní vhodných opatrení však je potrebné dbať i na to, aby nebol kriminalizovaný legitímny neúspech v podnikaní.