Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zníženie poplatku na vyhlásenie konkurzu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

E3Konkurz a reštrukturalizácia

Zníženie poplatku na vyhlásenie konkurzu

Aby dôvodné podania boli lacnejšie

Návrh:

Navrhujeme zníženie poplatku za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, respektíve v ideálnom prípade zavedenie mechanizmu vrátenia väčšej časti súdneho poplatku pri veriteľskom konkurze, ak sa návrh na vyhlásenie konkurzu ukáže ako dôvodný.

Zdôvodnenie:

Podnikateľský subjekt, ktorý nie je schopný riadne a včas plniť svoje záväzky, môže na trhu spôsobiť viac problémov než osohu. Práve druhotná platobná neschopnosť, spôsobená neuhrádzaním faktúr od vlastných odberateľov, je veľkým problémom podnikateľského sektora na Slovensku. Prekážkou pre prirodzené "čistenie trhu" sú i privysoké súdne poplatky za veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu. Prihlásenie sa o riadne vysporiadanie vlastných pohľadávok je pritom základným predpokladom fungovania systému vymáhateľnosti práva v obchodnom styku. Prijatím tohto opatrenia by sa umožnilo včas začať konkurzné konanie. Zároveň, vďaka mechanizmu vracania poplatku len pri úspešnom návrhu na vyhlásenie konkurzu, by sa predišlo vzniku motivácie na špekulatívne konkurzné návrhy.