Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Právna oblasť | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D1 Právna oblasť

Zrušenie zákonu o preukazovaní pôvodu majetku

Aby neúčinný zákon nahradili účinnejšie daňové postihy

viac >

D2 Právna oblasť

Lepší Obchodný zákonník

Aby sa obchodné právo rekodifikovalo a vylepšilo

viac >

D3 Právna oblasť

Jednoznačnosť v podnikateľských predpisoch

Aby sa odstránili rozdiely medzi občianskym a obchodným právom zmluvným

viac >

D4 Právna oblasť

Vyššia zodpovednosti konateľov s. r. o.

Aby sa poctiví podnikatelia netrpeli kvôli špekulantom

viac >

D5 Právna oblasť

Spoločník ručiaci za záväzky s.r.o. z doby jeho spoločníctva

Aby sa zabránilo prepisom firiem na "biele kone"

viac >

D6 Právna oblasť

Zákaz podnikania podvodníkom

Aby podvodníci nemohli vo svojej činnosti pokračovať

viac >

D7 Právna oblasť

Účinnejšie posudzovanie odporu

Aby inštitút platobného rozkazu nebol zbytočný

viac >

D8 Právna oblasť

Poplatok za odpor voči platobnému rozkazu

Aby sa zvýšili náklady neodôvodnených odporov

viac >

D9 Právna oblasť

Precizácia záložného práva k budúcim nehnuteľnostiam

Aby sa ujasnili pravidlá pri založení budúcej nehnuteľnosti

viac >

D10 Právna oblasť

Zákaz prevodu založeného podniku

Aby sa zabránilo podvodom

viac >

D11 Právna oblasť

Záložné právo a zabezpečovací prevod práva

Aby sa nedalo jedno aktívum založiť dvakrát

viac >

D12 Právna oblasť

Eliminácia posúvania agendy medzi súdmi

Aby súdy skutočne rozhodovali

viac >

D13 Právna oblasť

Súdny doručovateľ

Aby sa ťažšie vyhýbalo doručeniu predvolaní a rozhodnutí

viac >

D14 Právna oblasť

Účinnejšie rozhodcovské konanie

Aby sa posilnilo postavenie mimosúdnych dohô

viac >

D15 Právna oblasť

Najneskorší termín začiatku pojednávania

Aby sa súdne spory zbytočne nepredlžovali

viac >

D16 Právna oblasť

Viac taxatívnych lehôt súdov

Aby súdy konali rýchlejšie

viac >

D17 Právna oblasť

Náhradné doručenie platobného rozkazu

Aby bola lepšia vymáhateľnosť platobných rozkazov

viac >

D18 Právna oblasť

Menej predlžovania súdnych konaní

Aby sa nedalo vyhýbať vydávaniu rozsudkov

viac >

D19 Právna oblasť

Čierna listina podnikateľov

Aby sa nedalo vyhýbať vydávaniu rozsudkov

viac >

D20 Právna oblasť

Obmedzenie možnosti vyhýbania sa súdu

Aby sa súdne konania zefektívnili

viac >