Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jednoduchšie odpisovanie nevymožiteľných pohľadávok | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G3Dane a verejné financie

Jednoduchšie odpisovanie nevymožiteľných pohľadávok

Aby štát nevyberal dane aj z neuhradených faktúr

Návrh:

Navrhujeme zjednodušiť proces odpisovania nevymožiteľných pohľadávok jednotnou právnou úpravou a umožniť znižovanie základu dane z príjmov o takéto pohľadávky rýchlejšie, najneskôr v nasledujúcom účtovnom období. Jednou alternatívou je systém, známy z bankového sektora, pri ktorom banky hodnotia kvalitu poskytnutých úverov podľa počtu dní po splatnosti. Z pohľadávok, ktoré sú po splatnosti dlhšie ako napríklad pol roka, by si tak podnikatelia mohli uplatniť 50 % - né daňové výdavky, po roku by si mohli nárokovať zvyšok.

Zdôvodnenie:

Podnikatelia, ktorí majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, čelia najmä v dobe rastúcej platobnej neschopnosti a bujnejúcich podvodov pri podnikaní častému problému: svojmu odberateľovi vystavia faktúru, ktorá je okamžite v danom zdaňovacom období zaúčtovaná medzi výnosy. Vzniká im tak povinnosť odviesť z nej štátu daň z pridanej hodnoty, ako aj daň z príjmu, hoci im odberateľ faktúru zatiaľ nezaplatil. Zásadným problémom, najmä pre menších a finančne slabších podnikateľov však je, ak im odberateľ faktúru neuhradí. V takom prípade totiž nielen že nedostanú zaplatené za dodaný tovar či službu; druhýkrát prerábajú práve na tom, že peniaze síce nevideli, no štátu z nich tak DPH, ako aj daň z príjmu už odviedli. Proces odpisu nevymožiteľných pohľadávok je veľmi komplikovaný, keďže táto problematika je upravená viacerými zákonmi, a nie na jednom spoločnom mieste v jedinom zákone. Zároveň proces účtovného odpisu nevymožiteľnej pohľadávky dnes trvá až tri roky, čo je príliš dlhá doba.