Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jasné povinnosti osôb pri verejnom obstarávaní | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

F5Verejné obstarávanie

Jasné povinnosti osôb pri verejnom obstarávaní

Aby osoby, realizujúce obstarávanie, niesli aj zodpovednosť

Návrh:

Navrhujeme zakotviť v zákone explicitne zodpovednosti osôb, ktoré na strane verejného obstarávateľa pripravujú súťažné podklady a rozhodujú o výbere uchádzača, vrátane členov výberových komisií.

Zdôvodnenie:

Rozhodovanie o výbere víťazov, často veľkých zákaziek, prípadne o príprave súťažných podkladov, ktoré sa môžu neskôr ukázať ako nesprávne, diskriminačné, či pripravené na mieru vopred pre určitého uchádzača, by totiž malo, okrem právomocí a kompetencií, so sebou niesť aj reálnu a konkrétnu zodpovednosť. Príkladom môže byť zavedenie povinnosti vykonávať svoju pôsobnosť pri príprave súťaže a pri jej vyhodnotení s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa, pod hrozbou sankcie, v prípade členov výberových komisií i trestnej. Ďalším príkladom môže byť povinnosť zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo obstarávateľovi spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, a podobne.