Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Alternatívy pri účelových finančných rezervách a zábezpekách | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A2Zjednodušenie podnikania

Alternatívy pri účelových finančných rezervách a zábezpekách

Aby poctiví podnikatelia mohli finančné rezervy nahradiť lacnejšími možnosťami, napríklad bankovou zárukou

Návrh:

Navrhujeme, aby sa zmiernili podmienky uplatňovania zábezpek pre platiteľov dane. Po vzore zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov by na základe bezproblémového uhrádzania všetkých povinností bolo od platenia zábezpek čiastočne alebo úplne upustené. Upustenie by však malo byť automatické, s možnosťou daného úradu vyžiadať si zábezpeku v prípade zvýšenia rizika únikov pri daňovom subjekte (t.j. naopak ako dnes, kedy má úrad možnosť znížiť alebo upustiť od zábezpeky). V prípade rezerv i zábezpek byt štát mal umožniť čo najširšie možné využitie alternatívnych finančných nástrojov od licencovaných finančných inštitúcií (bankové záruky, poistenie rizika, a podobne), tak, aby sa čo najviac eliminovali straty z uväznenia finančných prostriedkov na účelovom bankovom účte.

Zdôvodnenie:

Viaceré firmy, podnikajúce v špecifických odvetviach, sú povinné vytvárať účelové finančné rezervy. Týka sa to napríklad platiteľov nepriamych daní (napr. colné zábezpeky subjektov dane z minerálnych olejov), prevádzkovateľov skládok odpadov (účelová finančná rezerva podľa § 22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky), vyprodukované emisie, a podobne. Uvedené rezervy a zábezpeky vyvolávajú nemalé finančné náklady. Spravidla musia byť vedené na osobitných, viazaných bankových účtoch, ktorých úročenie je nižšie, než výnos z ich alternatívneho použitia. Poznámka: Účelové rezervy sa tvoria na: - vyprodukované emisie v zmysle osobitného predpisu, - lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa zákona č. 100/1977 Zb.; tvorba rezervy na lesnú pestovnú činnosť sa určuje v projekte lesnej pestovnej činnosti na obdobie do doby zabezpečenia mladého lesného porastu potvrdenom odborným lesným hospodárom, - likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom podľa zákona č. 44/1988 Zb., - uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí, - nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výška rezervy vypočítaná a preukázaná daňovníkom zodpovedá nákladom spojeným s nakladaním s elektroodpadom.