Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Transparentnosť a nediskriminácia | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

F4Verejné obstarávanie

Transparentnosť a nediskriminácia

Aby obstarávatelia, vedeli, čo sa od nich očakáva

Návrh:

Navrhujeme jednoznačne v zákone o verejnom obstarávaní zadefinovať pojmy transparentnosť a nediskriminácia, aby nedochádzalo k ich voľnému výkladu kontrolným orgánom.

Zdôvodnenie:

§ 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje, že obstarávateľ musí pri zadávaní zákaziek uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Jednotlivé princípy a ich náplň však nie sú nikde jasne zadefinované. Ich vágne ustanovenie tak prenecháva priestor pre úradníkov, aby subjektívne a bez pravidiel rozhodovali, najmä v prípade princípov nediskriminácie a transparentnosti, či tá - ktorá súťaž napĺňa alebo nenapĺňa podmienku citovaného ustanovenia. To vytvára priestor jednak pre korupčné správanie, a jednak pre nie objektívne a spravodlivé hodnotenie jednotlivých súťaží.