Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Kontrola súťažných podkladov na ÚVO | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

F3Verejné obstarávanie

Kontrola súťažných podkladov na ÚVO

Aby si bolo vopred možné overiť, či je súťaž pripravená férovo

Návrh:

Navrhujeme zaviesť možnosť verejného obstarávateľa nechať si záväzne skontrolovať a posúdiť správnosť súťažných podkladov a plánovaného postupu verejného obstarávania ešte pred jeho spustením, resp. pred ich zverejnením. Včasné korekcie by zabránili prípadom, keď ÚVO nariadi zrušenie (časti) súťažných podkladov pre ich rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní, čo predlžuje trvanie VO a zvyšuje náklady pre obstarávateľa i záujemcov. Zároveň sa eliminuje predlžovanie procesu obstarávania z dôvodu neskorších námietok voči zvolenému postupu či podmienkam tendra.

Zdôvodnenie:

Nejasnosť a nejednoznačnosť pravidiel je zdrojom mnohých problémov pri verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní napríklad v §27 a 28 umožňuje vyžadovať preukázanie ekonomického, finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, avšak nájdenie primeranej hranice je náročné a často býva predmetom námietok zo strany ostatných uchádzačov, či priamo zrušenia procesu verejného obstarávania. Čiastočne je tento problém riešený už dnes v rámci kontroly postupu, kde však stanovisko ÚVO nemusí byť záväzné. V prípade zavedenia tejto povinnosti by bolo potrebné novelizovať zákon o VO.