Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Splnomocnenie na zastupovanie pred daňovým úradom | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A27Zjednodušenie podnikania

Splnomocnenie na zastupovanie pred daňovým úradom

Aby úrady rešpektovali účinnosť splnomocnenia

Návrh:

Navrhujeme upraviť znenie Daňového poriadku v oblasti splnomocnení pre zastupovanie firmy pred správcom dane tak, ako platilo do 31. 12. 2011 - ak subjekt nepredloží plnú moc správcovi dane a u správcu dane existuje odôvodnená pochybnosť o jeho konaní, vykoná správca dane vytýkacie konanie a subjekt je povinný dodatočne predložiť plnú moc správcovi dane v lehote určenej vo výzve.

Zdôvodnenie:

Podľa § 9 zákona č. 563/2009 o správe daní (Daňový poriadok) je splnomocnenie na zastupovanie podnikateľského subjektu pred správcom dane (napr. zastupovanie daňovým poradcom) účinné až od doručenia tohto splnomocnenia správcovi dane. Udelenie splnomocnenia je pritom dvojstranným právnym aktom medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Plná moc ako taká je len jednostrannou deklaráciou splnomocnenia pre tretie osoby, pričom splnomocnenie platí už od jeho udelenia (uzatvorenia dohody), a nie až po jeho predložení tretej osobe. Preto nie je správne, aby aj Finančná správa považovala splnomocnenie za účinné až odo dňa jeho predloženia správcovi dane.