Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Predbežné záväzné stanovisko | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A1Zjednodušenie podnikania

Predbežné záväzné stanovisko

Aby si podnikateľ mohol vopred na každom úrade overiť, či je jeho aktivita v súlade so zákonom

Návrh:

Navrhujeme rozšíriť využívanie inštitútu predbežného záväzného stanoviska na všetky úrady, pri ktorých dochádza k styku s podnikateľskými subjektmi, aby si každý podnikateľ mal možnosť, pri transakciách a aktivitách, ktoré slovenská legislatíva jasne a konkrétne nerieši, vyžiadať si vopred záväzné posúdenie konkrétnej transakcie (za správny poplatok), a eliminovať tak zbytočnú právnu neistotu. Stanovisko úradu by bolo záväzné pre účely posúdenia danej aktivity. Ak by však bolo stanovisko úradu negatívne, podnikateľ by ho mal právo vopred napadnúť na súde (tak, ako pri odvolaní sa voči akémukoľvek inému rozhodnutiu úradov na súd), ktorého výklad by bol pre daný problém záväzný

Zdôvodnenie:

Zásadným problémom slovenského podnikateľského prostredia je nejednoznačnosť legislatívy. Podľa prieskumu agentúry MVK z roku 2008 považuje nestabilitu a nejednoznačnosť legislatívy za vážny problém až takmer 67,5 % podnikateľov. Vyše 70 % oslovených podnikateľov z rovnakého prieskumu pritom tvrdí, že ani nedokážu podnikať bez porušenia zákona. Dôvodom je, že zákony sú často nejednoznačné, či si dokonca odporujú. SaS vo vláde v rokoch 2010 a 2011 presadila zavádzanie nového právneho inštitútu predbežného záväzného stanoviska. Podnikatelia, ale i občania, by v prípade nejasnej legislatívy mali právo požiadať príslušný úrad o záväzný a súdom preskúmateľný výklad zákona, a to aj v konkrétnej veci. Takéto opatrenie posilňuje princíp právnej istoty a umožňuje podnikateľom šetriť náklady a vyhýbať sa zbytočným pokutám. Zároveň umožňuje zjednotiť výklad nejasnej legislatívy aj pre všetky ďalšie obdobné prípady. Napríklad podnikateľ, ktorý realizuje nie úplne typické obchodné prípady súvisiace s exportom alebo importom, by získal možnosť overiť si postoj daňového úradu vopred. Podnikateľ, realizujúci verejné obstarávanie zákazky financovanej z verejných prostriedkov, by získal možnosť posúdiť podmienky súťaže Úradom pre verejné obstarávanie vopred, a vyhnúť sa tak účelovému predlžovaniu procesu obstarávania zo strany neúspešných uchádzačov. Alebo podnikateľ, investujúci do výrobného areálu, môže získať vopred možnosť nechať si posúdiť projekt z hľadiska všetkých požiadaviek inšpekcie BOZP, a vyhnúť sa tak neskoršiemu vyhľadávaniu nedostatkov, ktoré si môžu vyžiadať nemalé investície.