Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Dáta o trhu práce na webe | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I2Sociálne veci a trh práce

Dáta o trhu práce na webe

Aby podnikatelia vedeli prispôsobiť svoje očakávania

Návrh:

Navrhujeme sprístupniť všetky získané dáta o trhu práce odbornej verejnosti prostredníctvom webu.

Zdôvodnenie:

Viaceré inštitúcie verejného sektora na Slovensku pravidelne zbierajú dáta o slovenskom trhu práce a o jeho vývoji. Nie všetky, nad rámec základných, sú však prístupné verejnosti i podnikovým analytikom elektronickou formou. Napríklad údaje o dopyte a ponuke po práci by mali byť zverejnené na weboch úradov práce, aby si tak nezamestnaní, ako aj podniky, mohli zistiť dostupnosť voľných pozícií a uchádzačov o ne. Sprístupnenie dát týkajúcich sa trhu práce inštitúcií ÚPSVaR, úrady práce, MPSVaR SR, Štatistického úradu SR a i.