Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Lepší Obchodný zákonník | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D2Právna oblasť

Lepší Obchodný zákonník

Aby sa obchodné právo rekodifikovalo a vylepšilo

Návrh:

Navrhujeme aj na Slovensku upraviť Obchodný zákonník tak, aby dôsledne zohľadňoval zásadu zmluvnej voľnosti a zásadu rovnosti účastníkov právnych vzťahov.

Zdôvodnenie:

Obchodný zákonník 513/1991 je dnes už prežitou právnou normou, ktorá pochádza ešte z obdobia ČSFR, a medzičasom už bola 34-krát novelizovaná. V susednej Českej republike už pritom táto právna norma prešla zásadnou rekodifikáciou, smerujúcou k jej sprehľadneniu, modernizácii, a dokonca spojeniu s občianskym zákonníkom, čím sa odstránili rozpory napríklad medzi úpravou zmluvných vzťahov uzatváraných podľa občianskeho a obchodného práva. Odstránené by mali byť napríklad duplicity medzi Občianskym a Obchodným zákonníkom (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo), naopak, niektoré zásady by mohli platiť v obidvoch oblastiach práva (občianske, obchodné), ako napríklad dobré mravy, poctivý obchodný styk a pod.