Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Informácie o sociálnych systémoch v EÚ | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I9Sociálne veci a trh práce

Informácie o sociálnych systémoch v EÚ

Aby sa presun zamestnancov v rámci krajín stal jednoduchším

Návrh:

Navrhujeme zlepšiť informovanosť a poradenstvo o prenose práv a povinností medzi systémami sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ. Riešením je vytvorenie a pravidelná aktualizácia webovej stránky pod kuratelou MPSVaR SR, ktorá prehľadne zhrnie informácie o právach a povinnostiach, ako i tlačivá a ostatné požiadavky pre zamestnancov, ktorí menia pracovnú pozíciu v rámci EÚ.

Zdôvodnenie:

Mnohí zamestnávatelia, podnikajúci vo viacerých krajinách, využívajú v rámci svojich systémov kariérneho rastu prax jedného zamestnanca vo viacerých pobočkách v rámci EÚ. Rovnako pre zamestnancov samotných býva často výhodné, ak môžu získavať pracovné skúsenosti v iných členských krajinách únie. Hoci je teda voľný pohyb pracovných síl v rámci jednotného trhu EÚ realitou, v oblasti prenosu práv sociálneho zabezpečenia existuje stále množstvo komplikácií. Každá krajina má vlastný systém dôchodkového zabezpečenia, pravidiel pre výpočet nárokov na dôchodok, a podobne.