Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Technologické parky pri univerzitách | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

J4Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Technologické parky pri univerzitách

Aby vysoké školstvo kooperovalo so súkromným sektorom

Návrh:

Navrhujeme ďalšie prostriedky, určené na program veda a výskum (resp. obdobný v novom programovom období) využiť prioritne na vybudovanie troch technologických parkov pri najväčších univerzitách (Bratislava, Žilina, Košice), zameraných na akumuláciu výskumných technológií, ľudských zdrojov a podnikateľských subjektov v symbióze.

Zdôvodnenie:

Plytvanie obrovskými sumami prostriedkov z fondov EÚ, určených na rozvoj vyšších vzdelávacích inštitúcií, a to buď formou investícií do budov a výmen okien, alebo do nákupov drahých technológií, ktoré kvôli nedostatku prevádzkového materiálu či nevyužiteľnosti chátrajú, je jedným z príznakov slovenského vysokého školstva. Investície do rozvoja vedy a výskumu sú potrebné, avšak mali by byť do veľkej miery smerované i do aplikovaného výskumu, založeného na spolupráci škôl a firiem, a na rozvoji marketovateľných výsledkov výskumu (napr. spinn-offy). Princípom technologického parku je nákup moderných a prakticky i výskumne využiteľných technológií a výstavba budovy ako spoločného sídla časti univerzity i firiem. V technologických parkoch má prebiehať výskum, iniciovaný firmami, za spolupráce vedcov a študentov univerzít a vysokých škôl. Nakúpené technológie musia byť bez ziskovej marže prístupné i firmám. Časť priestorov musí byť vyhradená ako technologický inkubátor (za presne stanovených pravidiel) pre začínajúce firmy, napríklad v oblasti biotech výskumu, a pod. Na podobnom princípe, avšak výrazne v menšom rozsahu, už úspešne fungovali napríklad centrá excelentnosti.