Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie nadbytočných smerníc pri vyhradených technických zariadeniach skupiny A | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A13Zjednodušenie podnikania

Zrušenie nadbytočných smerníc pri vyhradených technických zariadeniach skupiny A

Aby prevádzkové predpisy mohla nahradiť sprievodná technická dokumentácia

Návrh:

Navrhujeme zúženie povinnosti vypracovať prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A iba na prípady, ak zariadenie nie je vybavené sprievodnou technickou dokumentáciou na jeho používanie alebo v prípade, ak sa zariadenie nepoužíva v podmienkach stanovených výrobcom.

Zdôvodnenie:

Technické zariadenia sa z hľadiska predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) rozdeľujú do troch skupín (A, B a C), pričom zariadenia v prvých dvoch skupinách sú považované za rizikovejšie, a vzťahuje sa na ne zvláštny režim. Tieto pravidlá úpravuje Vyhláška MPSVaR SR číslo 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Podľa § 8 uvedenej vyhlášky musí podnikateľ vydať miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A, a to aj napriek tomu, že povinná sprievodná technická dokumentácia na používanie tohto zariadenia obsahuje všetky informácie, potrebné pre jeho bezpečnú prevádzku. Obsluha zariadenia musí byť s touto dokumentáciou oboznámená a náležite vyškolená.