Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zvýšenie hranice na dohľad nad ochranou osobných údajov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A14Zjednodušenie podnikania

Zvýšenie hranice na dohľad nad ochranou osobných údajov

Menej byrokracie pre najmenšie firmy

Návrh:

Navrhujeme zvýšiť hranicu počtu zamestnancov, od ktorého je spoločnosť povinná poveriť dohľadom nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, až na 49, čo je zároveň hranica pre kvalifikáciu malého podniku.

Zdôvodnenie:

Podľa § 19 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov musí každý podnik, zamestnávajúci viac ako 5 zamestnancov, ustanoviť osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov. Takáto osoba musí byť náležite vyškolená, a nesmie ísť o štatutára alebo konateľa podniku. Zvlášť pre mikropodniky a malé podniky je uvedené ustanovenie veľmi komplikované. V malých podnikoch, ktoré okrem štatutára zamestnávajú napríklad len výrobných pracovníkov a vedením osobnej či mzdovej agendy poverujú externých dodávateľov, je problematické naplnenie tejto povinnosti. Ide o ďalšiu zbytočnú prekážku a byrokratickú požiadavku, ktorá vzhľadom na objem a agendu spracúvaných údajov v týchto podnikoch (pre podniky, ktoré nemajú spracovanie údajov ako samostatný predmet podnikania) nie je v skutočnosti nevyhnutná pre naplnenie účelu zákona. Podľa uvedeného návrhy by tak bola vyňatá celá kategória mikropodnikov a malých podnikov, a to v súlade s uplatňovaním princípov európskej iniciatívy o malých podnikoch (Small Business Act).