Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Súdny doručovateľ | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D13Právna oblasť

Súdny doručovateľ

Aby sa ťažšie vyhýbalo doručeniu predvolaní a rozhodnutí

Návrh:

Navrhujeme eliminovať možnosti obštrukcií pri doručovaní súdnych zásielok precizovaním príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, napríklad sprísnením účinku fikcie doručenia, alebo zriadením inštitútu osobitného súdneho doručovateľa.

Zdôvodnenie:

Častým problémom pri obchodných súdnych sporoch, pri ktorých, na rozdiel od trestného práva, nie je možné predviesť svedka/obvineného - dlžníka - použitím donucovacích prostriedkov, resp. polície, sú obštrukcie pri vyhýbaní sa doručeniu súdnych rozhodnutí, predvolaní, žalôb, a podobne. Napríklad v prípade zriadenia inštitútu osobitného doručovateľa by jeho náklady hradil štát s tým, že by ich bolo možné súdom uložiť uhradiť tej strane sporu, ktorá prehrá súd – teda podobne ako rozhodnutie o súdnych trovách by súd rozhodol o tom, kto a v akej výške hradí vynaložené náklady na súdneho doručovateľa. Vzhľadom na komplikovanosť riešenia, avšak zároveň na význam tohto problému je možné riešiť túto otázku pri plánovanej rekodifikácii obchodného a občianskeho práva.