Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zvýšenie hranice na povinné audity | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A9Zjednodušenie podnikania

Zvýšenie hranice na povinné audity

Aby malé firmy nemuseli platiť za biznis audítorských spoločností

Návrh:

Navrhujeme zmeniť kritériá v § 19 ods. 1 písm. a) na úroveň minimálnych požiadaviek Európskej únie, vyplývajúcich zo Štvrtej smernice z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností. Podmienka celkovej sumy majetku účtovnej jednotky pre účely splnenia podmienky povinného auditu sa navrhuje zvýšiť z 1 na 4 milióny eur, podmienka hodnoty čistého obratu sa navrhuje zvýšiť z 2 na 8,8 mil. eur, a podmienka priemerného počtu zamestnancov z 30 na 50.

Zdôvodnenie:

Nastavenie limitov pre povinné overovanie účtovnej závierky audítorom podľa zákona č. 432/2002 o účtovníctve je na Slovensku v porovnaní s európskou legislatívou neúmerne prísne. Táto skutočnosť spôsobuje zvýšené administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov, čo predstavuje negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. V Slovenskej republike evidujeme cca. 6 700 aktívnych podnikateľských subjektov, ktorým podľa platného zákona o účtovníctve vzniká povinnosť mať audítorom overenú riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Pri navrhovanej zmene podľa minimálnych požiadaviek EÚ by počet podnikateľských subjektov, podliehajúcich povinnosti auditu, klesol na približne 2 200. To by viedlo k zníženiu administratívnej záťaže u zhruba 4 500 podnikateľských subjektov, čo predstavuje pokles o 67,50 %. Odhadovaná výška úspory pre dotknuté podnikateľské subjekty predstavuje spolu 22 miliónov eur (cca. 1.160 až 15.000 eur pre jeden podnik).