Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Úradnícka kámasútra | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I16Sociálne veci a trh práce

Úradnícka kámasútra

Aby sa prehodnotila zrozumiteľnosť a skutočná potreba opatrení ochrany pred záťažou v práci

Návrh:

Navrhujeme zásadne prehodnotiť znenie celej tejto vyhlášky na minimálnu úroveň, požadovanú normami EÚ. Podrobné požiadavky napr. na správne sedenie, a pod., sa navrhuje nahradiť len súborom základných princípov ochrany pred pracovnými záťažami, ktoré musia byť dodržiavané.

Zdôvodnenie:

Vyhláška MZ SR č. 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci je jedným z najlepších príkladov toho, ako vyzerá absolútne byrokratický a nezrozumiteľný prístup k problematike, ktorá bytostne ovplyňuje každodenný život podnikateľov. Jednotlivé ustanovenia vyhlášky idú vysoko nad rámec európskych požiadaviek a upravujú napríklad i také veci, ako je sklon správne sediaceho zamestnanca za stolom, a podobne. Vďaka podrobne ilustrovaným prílohám k vyhláške (napr. na adrese http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/007542Pr1.pdf) si tento dokument zaslúžil prezývku "Úradnícka kamasutra".