Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Informovanie o dôvodoch neschválenia | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K4Fondy európskej únie

Informovanie o dôvodoch neschválenia

Aby žiadatelia poznali skutočné dôvody svojho odmietnutia

Návrh:

Navrhujeme, aby bol hodnotiteľ povinný, pre každý hodnotený projekt, spracovať stručnú správu o tom, prečo projekt bodovo hodnotil tak, ako ho hodnotil a prečo projekt podľa hodnotiteľa spĺňa alebo nespĺňa požiadavky na získanie podpory. Tieto správy by boli súčasťou oznámenia o získaní alebo nezískaní nenávratného finančného príspevku.

Zdôvodnenie:

Počet žiadateľov o podporu z fondov EÚ v rámci takmer všetkých výziev vysoko prekračuje počet podporených projektov. Stovky podnikateľov tak často so svojim projektom neuspejú. Problémom, i z hľadiska transparentnosti procesu prideľovania fondov EÚ, je časté strohé alebo žiadne zdôvodnenie odmietnutia žiadosti. Tak ako dnes, odvolanie voči tomuto hodnoteniu nie je možné, avšak správa a prípadná reakcia žiadateľa voči nepravdivým údajom v nej by mohla byť podkladom pre kontrolu zo strany riadiaceho orgánu, ktorý by v prípade nesúladu hodnotenia s realitou mohol iniciovať prehodnotenie projektu ďalším nezávislým hodnotiteľom.