Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Rekategorizácia vyhradených technických zariadení | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I11Sociálne veci a trh práce

Rekategorizácia vyhradených technických zariadení

Aby sa pri menej rizikových zariadeniach šetrili náklady pri zachovaní bezpečnosti

Návrh:

Vzhľadom na vysokú mieru rigídnosti legislatívy BOZP a aktuálnemu technickému pokroku, ktorý vedie aj k zvyšovaniu bezpečnosti v tejto oblasti, navrhujeme znova prehodnotiť uvedenú vyhlášku a prehodnotiť tak umiestnenie jednotlivých vyhradených technických zariadení z hľadiska ich rizikovosti a poruchovosti. Zároveň navrhujeme zvážiť možnosť úpravy napr. frekvencie vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok zariadení, pri ktorých sa vzhľadom na aktuálne technické špecifikácie alebo bezproblémovú prevádzku preukázala nižšia rizikovosť a poruchovosť.

Zdôvodnenie:

Technické zariadenia sa z hľadiska predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) rozdeľujú do troch skupín (A, B a C), pričom zariadenia v prvých dvoch skupinách sú považované za rizikovejšie, a vzťahuje sa na ne zvláštny režim. Tieto pravidlá úpravuje Vyhláška MPSVaR SR číslo 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.