Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Reforma vzdelávania spolu s firmami | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

J2Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Reforma vzdelávania spolu s firmami

Aby firmy mohli ovplyvniť vzdelávanie pre potreby praxe

Návrh:

Navrhujeme uskutočniť v spolupráci škôl a firiem pilotné projekty spolupráce, na základe najlepších skúseností zo zahraničia.

Zdôvodnenie:

Odborné vzdelávanie, najmä na stredoškolskej úrovni, trpí na Slovensku neschopnosťou dodávať dostatočne pripravených absolventov pre prax. Problémy a ich dôvody sú v tejto oblasti dobre zmapované (zlé vybavenie škôl, slabá motivácia učiteľov, chýbajúce prostriedky pre kvalitný technický výcvik...). Systémová zmena v tejto oblasti sa neudeje v krátkom čase. Pre jej dosiahnutie je potrebné zapojiť do zmeny systému aj firmy a zamestnávateľov, tak, aby sa zvýšili šance pre uplatnenie absolventov na trhu práce. Navrhujeme zapájať do reformy vzdelávacieho systému aj zamestnávateľov, podporovať v tomto smere verejnú diskusiu, výmenu informácií a zverejňovanie dobrej praxe. Takýmito projektmi môžu byť napríklad: - projekt centrálneho vzdelávacieho centra (príklad CEC, Georgia, USA) - vytvorenie spádového vzdelávacieho centra (pozostávajúceho z učební a laboratórií) pre odbornú prax, vytvoreného firmami z rôznych odvetví, v ktorom môžu študenti vykonávať odbornú prax na základe schválených osnov, a získavať tak skúsenosti i hodnotenie, uplatniteľné v škole (napr. polročný predmet o obsluhe CNC, sponzorovaný a vedený firmou, pracujúcou s takýmito strojmi, ročný predmet o servise vysokonapäťových vedení, sponzorovaný a vedený elektrárenskou spoločnosťou, a pod.). - Bildungscluster (približne 50 fungujúcich združení v Rakúsku) - vytvorenie siete škôl, podnikateľských organizácií a firiem v regióne, ktoré pravidelne spolupracujú, realizujú spoločné projekty, zosúlaďujú svoje aktivity a zámery vzdelávania, vytvárajú potrebné osnovy, vymieňajú si odborníkov, a tak lepšie pripravujú študentov pre konkrétnu prax, pričom im ponechávajú širšiu možnosť voľby, ako len pri spolupráci jedinej firmy s jedinou školou.