Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zavedenie autorskej licencie "Creative Commons" | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A6Zjednodušenie podnikania

Zavedenie autorskej licencie "Creative Commons"

Aby autori mohli umožniť používať svoje dielo v čo najširšej miere

Návrh:

Navrhujeme vytvoriť autorovi možnosť udeliť súhlas aj na neznáme spôsoby použitia diela. Obmedzenie tohto práva na nevýhradné bezodplatné licencie v ktorých je takýto súhlas výslovne uvedený, považujeme za dostatočnú ochranu pred jeho zneužitím alebo mylným použitím; v porovnateľnom rozsahu je takáto možnosť vytvorená v autorskom zákone Nemecka.

Zdôvodnenie:

Neplatnosť vzdania sa práv, ktoré môžu ešte iba vzniknúť, je všeobecne akceptovaná právna zásada, ktorej cieľom je ochrana záujmov autora, a to predovšetkým záujmov ekonomických. V niektorých situáciách je však prioritnejším autorovým záujmom umožniť používanie jeho diela v čo najširšej miere, a to aj vtedy, ak udelenie novej licencie v prípade vzniku nového spôsobu použitia diela je nemožné, alebo neúnosne náročné. Tak je tomu spravidla aj pri použití verejných licencií vzhľadom na často používaný konkludentný spôsob uzatvárania licenčnej zmluvy, dlhé časové trvanie platnosti návrhu na uzavretie zmluvy a vzhľadom na možnosť nadobúdateľa poskytovať licenciu ďalej tretím stranám. Inštitút postúpenia licencie je možné využiť aj pri verejných licenciách. V tomto prostredí je však spravidla možnosť informovať autora o postúpení výrazne limitovaná nedostupnosťou jeho "adresy", na ktorú má byť informácia zaslaná, alebo dokonca nemožnosťou identifikácie autora - oba tieto prípady však nastávajú v súlade s autorovou vôľou. Z tohto dôvodu je vhodné umožniť autorovi dať súhlas s postúpením licencie aj ak nebude spätne informovaný o vykonaní tohto postúpenia.