Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Paušálna podpora pri podobných projektoch | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K9Fondy európskej únie

Paušálna podpora pri podobných projektoch

Aby bolo prideľovanie jednoduchšie a prehľadnejšie

Návrh:

Navrhujeme zaviesť paušálnu podporu projektov podobného charakteru, v závislosti od rozsahu, bez dôrazu na skutočne vynaložené náklady prijímateľa. Napríklad projekty zateplenia je možné podporiť paušálnou sumou na meter štvorcový zateplenej plochy obvodového plášťa budovy, projekty kanalizácie paušálnou sumou na 1 meter ulice alebo potrubia, projekty osvetlenia paušálnou sumou na 1 osvetľovacie teleso.

Zdôvodnenie:

Plnenie mnohých cieľov, hoc aj priamo nesúvisiacich s podnikateľským prostredím, si často vyžaduje vykonanie podobných až totožných aktivít na rozličných miestach a vo veľkom rozsahu, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ. Možná rozdielnosť v podporených projektoch, alebo nerovnaký prístup k nákladom na ne, je potom zdrojom netransparentného či korupčného konania a nespravodlivého boja medzi firmami, ktoré práce v rámci projektov realizujú. Ide napríklad projekty znižovania energetickej náročnosti formou zatepľovania, o projekty budovania kanalizácie, či o projekty modernizácie verejného osvetlenia v obciach. Vo všetkých týchto prípadoch nie je pochopiteľné, ak sa náklady pri dvoch budovách alebo dvoch obdobných projektoch líšia až v násobkoch ceny. Zjednotenie podpory odbremení prijímateľov od množstva byrokracie, poskytovateľov od množstva náročných úkonov kontroly (ak je maximálna výška podpory nastavená primerane a motivačne, stačí kontrolovať skutočnú realizáciu, a nie celkové výdavky a náklady), a demotivuje prijímateľov účelovo "nadhodnocovať" výdavky oproti skutočnosti.