Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Povinné pripomienkovanie podnikateľmi | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C10Fungovanie štátu

Povinné pripomienkovanie podnikateľmi

Aby sa podnikatelia mohli vyjadriť k návrhom zákonov

Návrh:

Navrhujeme v novom zákone o legislatívnych pravidlách vlády zaradiť reprezentatívne združenia podnikateľov medzi povinne pripomienkujúce subjekty, ktoré sú povinne oslovované so žiadosťou o pripomienky k predkladaným návrhom zákonov a vyhlášok. V prípade pretrvávajúcich rozporov sa zavedie povinnosť predkladateľa vykonať rozporové konanie až na úrovni najvyšších štatutárov (ministrov).

Zdôvodnenie:

V rámci medzirezortného pripomienkového konania je bežné, že sa pripomienkujúce subjekty rozdeľujú na dve skupiny. Povinne pripomienkujúcimi subjektmi sú ústredné orgány štátnej správy. V prípade, ak k návrhu právnej normy vznesú zásadné pripomienky, predkladateľ je povinný vykonať s nimi oficiálne rozporové konanie, a ak sa rozpory v rámci rokovania štatutárov (ministrov) neodstránia, konečné rozhodnutie prijíma vláda ako kolektívny orgán. To robí z procesu medzirezortného pripomienkovania skutočne účinný nástroj. Ostatné subjekty, vrátane verejnosti, nie sú povinne pripomienkujúcimi. Predkladatelia zákonov ich preto často neoslovujú, a ich pripomienkami sa mnohokrát zaoberajú len formálne. Uvedené opatrenie prehĺbi spoluprácu podnikateľov na príprave kvalitnej legislatívy.