Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Medzirezortné pripomienkovanie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C4Fungovanie štátu

Medzirezortné pripomienkovanie

Aby sa vláda nevyhýbala odborným pripomienkam

Návrh:

Navrhujeme odstrániť z legislatívnych pravidiel vlády ustanovenie umožňujúce „z dôvodu naliehavosti“ schváliť návrh zákona bez predchádzajúceho pripomienkového konania, s výnimkou zákonov prijímaných v skrátenom legislatívnom konaní so súhlasom NR SR

Zdôvodnenie:

Medzirezortné pripomienkové konanie je štandardným procesom, v rámci ktorého musia všetky návrhy zákonov, vyhlášok a nariadení prejsť pripomienkovaním jednotlivými rezortmi, úradmi, záujmovými združeniami a verejnosťou. Štandardné trvanie tohto procesu je 14 dní. Bohužiaľ, častokrát sa stáva - a to i v prípade významných zákonov, zásadne ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie - že zo subjektívnych dôvodov (napr. snaha stihnúť termín na predloženie návrhov na rokovanie NR SR) vláda tento proces skráti alebo úplne vynechá. Takáto situácia sa prejavuje na kvalite zákonov, ktoré musia byť následne často menené, novelizované a upravené. Žiaden zákon by sa nemal pripomienkovému konaniu vyhnúť, a ani široká a odborná verejnosť by nemala byť o možnosť pripomienkovať legislatívu ukrátená v žiadnom prípade, s výnimkou naliehavých udalostí so súhlasom parlamentu.