Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Procesné postupy Inšpektorátu práce | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I12Sociálne veci a trh práce

Procesné postupy Inšpektorátu práce

Aby mali podnikatelia viac právnej istoty pri inšpekciách práce

Návrh:

Navrhujeme vydať usmernenie na postup inšpektorov práce pri vykonávaní dozoru nad posudzovaním rizika v záujme zvýšenia právnej istoty podnikateľských subjektov.

Zdôvodnenie:

Inšpekcia práce je zodpovedná za kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a predpisov BOZP. Vzhľadom k náročnosti problematiky, komplikovanosti a častej nejednoznačnosti týchto predpisov, si však častokrát ani poctiví podnikatelia nemôžu byť istí, ako ktorá kontrola dopadne. Navyše, vysoká miera subjektívnosti vytvára priestor i pre korupčné správanie inšpektorov. Ďalej sa navrhuje, aby Inšpekcia práce vypracovala vzorové dokumenty o posúdení rizika pri činnostiach patriacich do oblasti pôsobenia jednotlivých odvetví podnikania, ako aj presné kontrolné postupy a zoznamy kontrolovaných skutočností. Tie ako prevencia napomôžu i samotných podnikateľom pri kontrole a náprave najväčších rizík, napríklad v oblasti BOZP.