Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Účinnejšie posudzovanie odporu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

D7Právna oblasť

Účinnejšie posudzovanie odporu

Aby inštitút platobného rozkazu nebol zbytočný

Návrh:

Navrhujeme v zákone zaviesť jednoznačnú povinnosť súdov posudzovať relevantnosť dôvodov na podanie odporu pred zrušením platobného rozkazu. Riešením môže byť napríklad povinnosť súdu odôvodniť vytýčenie pojednávania úpravou § 174 Obchodného zákonníka.

Zdôvodnenie:

Inštitút platobného rozkazu je efektívnym nástrojom vymáhania legitímnych finančných nárokov v obchodnom styku bez zdĺhavých súdnych prieťahov. Na základe predložených dôkazov vydá bez pojednávania súd platobný rozkaz, voči ktorému je možné podať odpor v lehote 15 dní. V prípade prijatia odporu nasleduje skutočné súdne pojednávanie. Podľa teórie by súdy mali každý odpor posudzovať, a odpor, ktorý je zjavne neodôvodnený, zamietnuť. V praxi však súdy prijímajú de facto každý odpor, a vytyčujú pojednávania, čo výrazne sťažuje vymáhanie pohľadávok.