Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie povinnosti uchovávať cenovú evidenciu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A12Zjednodušenie podnikania

Zrušenie povinnosti uchovávať cenovú evidenciu

Aby podnikateľov štát nešikanoval s cenovými kalkuláciami ako za socializmu

Návrh:

Navrhujeme zrušenie povinnosti uchovávať a viesť cenovú evidenciu podľa § 13 zákona č. 18/1996 a jej obmedzenie len na podnikateľské subjekty, podnikajúce v odvetviach s regulovanými cenami, ako sú napríklad verejná doprava alebo sieťové odvetvia.

Zdôvodnenie:

Podľa § 13 zákona č. 18/1996 je každý predávajúci povinný viesť a uchovávať cenovú evidenciu (vrátane kalkulácií nákladov a zisku) 3 roky po predaji tovaru. Podľa tohto zákona je teda každá firma povinná evidovať všetky ceny všetkých tovarov a služieb a ich zmeny, vrátane prepočtov cien a postupov tvorby týchto cien. Nesplnenie tejto povinnosti je podľa § 17 a 18 možné sankcionovať pokutou až do výšky 30.000 eur, pri opakovanom porušení až 60.000 eur a odňatím povolenia na podnikanie. Táto požiadavka je pritom prežitkom socialistického, centrálne plánovaného hospodárstva, a v trhovej ekonomike, kde je cena výsledkom dohody kupujúceho a predávajúceho, nemá opodstatnenie. Zároveň drvivá väčšina subjektov o tejto povinnosti nie je informovaná a neplní ju; Ministerstvo financií ako správny orgán jej plnenie v skutočnosti nevymáha a nekontroluje.