Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Elektronizácia procesu žiadosti o pridelenie NFP | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K6Fondy európskej únie

Elektronizácia procesu žiadosti o pridelenie NFP

Aby sa eliminovala byrokracia pri žiadaní príspevku

Návrh:

Navrhujeme maximálne elektronizovať proces prípravy žiadostí o NFP a eliminovať počet čestných vyhlásení, potvrdení a príloh, využitím údajov z registrov štátu. Formuláre žiadostí môžu byť predpripravené a priamo obsahovať údaje o firmách, ktoré žiadajú príspevok - štát disponuje údajmi o ich registrácií, sídle, finančných ukazovateľoch, a podobne. Rovnako zo svojich zdrojov štát vie overiť, či je daný žiadateľ napr. dlžníkom na zákonnom poistnom, nelegálnym zamestnávateľom, a pod.

Zdôvodnenie:

Každá žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku (NFP) z fondov EU so sebou obnáša množstvo byrokracie a povinných príloh, ktoré zaberajú veľa času a bývajú i zdrojom množstva chýb zo strany žiadateľov, ako aj pokusov o subvenčný podvod pri odovzdaní nepravdivých údajov. Štát pritom disponuje väčšinou potrebných údajov z týchto povinných príloh a identifikačných formulárov. Proces prípravy žiadosti o NFP by sa tak redukoval na overenie správnosti údajov v štátom spravovaných databázach a na obsahovú prípravu samotného projektu.