Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jednoduchšie menšie verejné obstarávania | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

F6Verejné obstarávanie

Jednoduchšie menšie verejné obstarávania

Aby menšie verejné obstarávania boli rýchlejšie a menej byrokratické

Návrh:

Navrhujeme zaviesť limit na obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou naspať na sumu 30 tisíc eur. Pri obstarávaní týchto zákaziek môže obstarávateľ využiť zjednodušenú formu nákupu, a to prostredníctvom prieskumu trhu. Zároveň sa však navrhuje pre tieto zákazky zaviesť povinnosť ich zverejnenia na centrálnom webe verejných obstarávní po dobu najmenej 7 kalendárnych dní. Zverejnenie - a dostupnosť informácie o takomto verejnom obstarávaní - je totiž najúčinnejšou formou zabezpečenia transparentného priebehu, vyvoláva však len minimálne náklady, spojené s vyplnením ohlasovacieho formuláru o detailoch zákazky.

Zdôvodnenie:

Zákonom upravený proces verejného obstarávania musí existovať, pretože stanovuje pravidlá, ktorých dodržiavanie by malo viesť k efektívnemu a hospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. Pri obstarávaní predmetov zákaziek s nižšími finančnými hodnotami sa však môže stať, že náklady, spojené s administratívou verejného obstarávania (vrátane pracovného času) prevýšia potenciálne prínosy z dodržiavania striktných, no zdĺhavých a byrokratických postupov.